lamquocthanh

0

Nguyên nhân người Cơ Đốc sau khi chết, linh hồn bị ném xuống ngục của quỉ

by

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

Nguyên nhân người Cơ Đốc sau khi chết, linh hồn bị ném xuống ngục của quỉ

27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 30 Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.” I Cô-rinh-tô 11: 26-30

Người Cơ-đốc đã được Chúa xóa sạch tội rồi nhưng vì sao Phao Lô lại nói ” ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.”

Người Cơ Đốc gồm Công giáo, Tin lành và Chính thống không tin Chúa Cha xóa sạch tội qua sự đổ huyết của Chúa Jesus nên trước khi họ dùng Tiệc này họ lại xưng tội, sau khi dùng xong lại đọc Kinh Lạy Cha tức bài Cầu nguyện chung, vì nội dung bài cầu nguyện mẫu này được ban cho người Do Thái trong thời Luật Moses còn hiệu lực, và khi Chúa Jesus chết thì luật này cũng chấm dứt, vì sao bài cầu nguyện mẫu này chấm dứt bởi sự tha tội trong bài này có điều kiện tức người được Chúa Cha tha tội phải tha tội người khác phạm cùng mình, còn khi Chúa chết thì ai tin Chúa Jesus là Đấng Christ thì người ấy được tha tội và người tin ấy không cần làm gì hết nên gọi là ân điển cách nhưng không,  tiệc thánh  một nghi lễ phước hạnh biến thành nghi lễ xúc phạm Đấng Christ, nên họ cũng giống như người không Cơ Đốc tức cũng đau ốm, tật nguyền  và chết, chết thì ai cũng phải chết, nhưng vì người Cơ Đốc xúc phạm Đấng Christ không tin sự đổ huyết và thân Chúa tan nát để mình được sạch tội, nên họ phải chết non tức qua đau ốm, tật nguyền, tai nạn vv và không phải chết tự nhiên, bởi người chết tự nhiên có tuổi thọ là 120 năm chớ không phải 70 hay 80 tuổi như ngày nay, và tuổi thọ 120 tuổi dường như được trao cho người ngoài Cơ Đốc.

Hậu quả về tâm linh:  Người xúc phạm Đấng Christ, khi họ chết, linh hồn họ bị ma quỉ ném vào ngục để quỉ dụ dỗ trong 10 năm, Sa-tan là cha nói dối nên có vô số chiêu để lừa dối từ đe dọa đến dụ ngọt.

Lời tiên tri nói về kẻ sỉ nhục, giày đạp Con Thiên Chúa qua sự chết và tha tội của Ngài:

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” Heb 6: 4-6

“26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27 nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi, 28 Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29 huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? ” Heb 10: 26-29

Lời tiên tri nói huyết Chúa để tha tội và rửa sạch tội :

“Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn-đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân-thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn-đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta,  huyết của sự giao-ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” Mat 26:26-28

” Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” Khải-huyền. 1:6

Tạ ơn Đấng yêu thương dù người Cơ Đốc chiếu theo sự Thánh Khiết của Ngài thì họ phải đi hỏa ngục nhưng Chúa Yêu Thương cho họ 3 cơ hội, Cơ hội 1; vượt qua thử thách khi còn sống, cơ hội 2; ấy là sau khi họ chết bị Sa-tan ném vào ngục*,  nếu họ vượt qua thử thách trong 10 ngày tiên tri thì họ sẽ được ban mão triều thiên thay cho trái sự sống trong Ê-đen.

“10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.
11 Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”

Khải Huyền 2: 10-11

* Ghi chú: Ngục trong Khải Huyền 2: 10 không phải là địa ngục tức hồ lửa trong Kinh Thánh, mà là ngục có thời hạn trong việc thử thách với những người Cơ Đốc chối bỏ sự tha tội qua huyết Đấng Christ.

1

10 Điều răn và luật pháp của Do Thái giáo đã bị tuyên bố bãi bỏ

by

Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng 10 năm 2012

Lời của sứ đồ Phao Lô:

“Ga-la-ti 3:12-14

12 Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,

14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.”

“Ê-phê-sô 2:15

15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài,”

Ga-la-ti 3: 23-26

“23 Trước khi đức-tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh-giữ của luật-pháp mà chờ đức-tin phải bày ra. 24 Ấy vậy, luật-pháp đã như thầy-giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức-tin mà được xưng công-bình. 25 Song khi đức-tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy-giáo ấy nữa. 26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus-Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.”

Lời của các tác giả khác:

Hê-bơ-rơ 7:18

“18 Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi;”

Chỉ cần một điều răn của Đấng Christ thì con người sẽ được cứu rỗi :

I Giăng 3: 23

23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.

Lời Đức Chúa Jesus: ”

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Sự kiện chấm dứt 10 Điều răn và luật Môi-se :

“ 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” Giăng 19:30

Như vậy 4 sách đầu tiên của tân ước đa phần dạy dỗ làm theo luật Môi-se gọi là thời kỳ Chúa thi hành chức vụ làm trọn luật Môi-se tức thời kỳ Luật Môi-se còn hiệu lực không phải thời kỳ ngày nay.

 

0

Tìm hiểu ngày Chúa chịu chết và giáng sinh ..

by

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2003

Biết chắc ngày Chúa phục sinh tìm hiểu ngày Chúa chịu chết, Kinh Thánh cho biết ngày Chúa phục sinh là ngày thứ nhất (19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhứt trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!( Giăng 20 :19) Theo các lời tiên tri thì ngày Chúa chịu chết đến ngày thứ ba sẽ sống lại, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.( Lu-ca 24: 7) vậy ngày Chúa chịu chết = ngày Chúa phục sinh – 3 tức ngày thứ năm. Kinh Thánh cho biết Chúa bị đóng đinh vào lúc chín giờ sáng” Lúc đóng đinh Ngài, là giờ thứ ba.( Mác 15: 25) và lúc Chúa chết khoản 3 giờ chiều .( Mác 15: 33-37) Nhưng khi chôn Chúa thì vào lúc chiều tối nghĩa là đã bước sang ngày thứ sáu, theo cách tính của người Do Thái thời ấy, vì sáu giờ chiều là bước sang ngày mới (Sáng 1 : 5)
Chúa Jêsus nói “40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.( Ma-thi-ơ 12: 40) Theo cách tính của người Do Thái thời ấy thì Chúa đã ở trong lòng đất ba đêm gồm đêm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật còn theo cách tính của người Việt cũng như Quốc tế ngày nay thì Chúa đã ở trong lòng đất gồm đêm thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Đa số các quan điểm dù vô tình hay cố chấp đều cho rằng: Từ khi Chúa bị bắt cho đến khi chúa chịu chết và chôn diễn ra chưa đến một ngày trọn tức từ tối thứ năm cho đến chiều thứ sáu (theo cách tính ngày nay) và như vậy thì lời Chúa phán ( Ma-thi-ơ 12 : 40) chưa ứng nghiệm cũng như đầy sự mâu thuẫn với toàn bộ kinh thánh .
Diễn biến tuần lễ sau chót của Chúa Jêsus cho đến khi Chúa phục sinh :
Ngày thứ Nhất : Chúa sắp xếp địa điểm dự lễ vượt qua với các sứ đồ đến chiều thì bắt đầu nhập tiệc (Mác 14 : 12-17 ; Lu-ca 22 : 14 -17 )
Ngày thứ Hai: Chúa mở tiệc lập giao ước mới va økết thúc buổi tiệc, Chúa cầu nguyện cùng các môn đồ trên núi Ô-li-ve và bị bắt ( Mác 14 : 51-52),.. Chúa bị xét xử tại trụ sở toà của chánh quyền Do Thái giáo và những chứng dối không hiệp nhau nên toà án của chánh quyền Do Thái giáo không kết án được. ( Mác 14 : 55-60)
Ngày thứ Ba: Chúa bị giải đến quan tổng đốc Phi-lát và vua Hê- rốt để xét xử nhưng cũng không đủ bằng chứng để xử tội chết ( Mat 27: 1-2 ; Lu-ca 23 : 5-11) .
Ngày thứ Tư: Hê rốt trả Chúa về  Phi-lát vì không đủ chứng cứ đáng tử hình và Chúa tiếp tục bị Phi-lát thẩm vấn nhưng do áp lực từ chánh quyền Do Thái giáo .. nên kết án tử hình Chúa lúc 12 giờ trưa (Giăng 19 : 14b -16) và Giu-đa hoàn tất sứ mệnh của mình theo lời tiên tri(Mat 27 : 3 – 10)
Ngày thứ Năm: Làm thủ tục thi hành án từ lúc sáng sớm cho đến lúc Chúa bị đóng đinh lúc 9 giờ sáng ( Mác 15: 25) và chết trong lúc 3 giờ chiều.
Ngày thứ Sáu : Mới bắt đầu ngày mới vào lúc chiều tối thì chôn Chúa(Mác 15: 42- 47)
Ngày thứ Bảy: Ngày nghỉ và chánh quyền Do Thái giáo cắt cử lính canh mộ Chúa(Mat 27: 62 – 66).
Sáng sớm Ngày thứ Nhất của tuần mới Chúa Phục sinh
Kết: Chúa chịu chết và chôn vào ngày thứ Năm (theo cách tính ngày nay)


Tìm hiểu : Ngày Chúa giáng sinh
Theo người Việt thì ngày thứ Nhất gọi là ngày Chúa nhật hay Chủ nhật, như vậy tức là ngày của Chúa nghĩa là ngày Chúa giáng sinh và phục sinh cùng là ngày thứ nhất.
Vậy thì ngày Chúa dự lễ sinh nhật trên đất của mình với các sứ đồ lần cuối cùng trên đất được ghi trong sách (Mác 14 : 12-17)
Kinh thánh cho biết Chúa sinh nhật trên đất có thể là trong kỳ lễ vượt qua(Lu-ca 2: 41-42) Vì trong lúc Chúa giáng sinh sách Lu-ca cho biết “Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.” Như vậy cũng có nghĩa rằng khí hậu lúc ấy ấm áp, ngoài đồng có thức ăn cho bầy chiên. Và trong máng cỏ lúc ấy không có gia súc tức không có mùi chất thải của gia súc . Nên Chúa đã giáng sinh nơi máng cỏ (Lu-ca 2: 7 – 8).
KẾT: CHÚA GIÁNG SINH VÀO CUỐI MÙA XUÂN VÀ LÀ NGÀY CHỦ NHẬT


Tìm hiểu : ĐẤNG CỨU CHUỘC CỦA NGƯỜI DO THÁI
Theo như các lời tiên tri trong Kinh Thánh thì Đấng ấy sẽ được sanh tại Si Ôn tức thành Đa Vít thuộc Jerusalem là kinh đô của người Do Thái 26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Ðấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ơn, Cất sự vơ đạo ra khỏi Gia-cốp; ( Rơ-ma 11: 26)
Trong truyện Giáng sinh Chúa Giê-xu, thì thiên sứ báo tin hôm nay tại thành Đa-vít sẽ sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa nhưng sau đó đã đính chính là Bết-lê-hem vì Chúa Giê-xu là đấng cứu thế là Christ của toàn thế giới và Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm về Đấng cứu chuộc một phần đối với người Do Thái, phần còn lại sẽ được ứng nghiệm hoàn tất về một Đấng mà sách tiên tri có đề cập: Khải huyền 12: 1- 5; 19:11- 16; cũng như những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai .

 

Lần đầu tiên vào năm 2014 người Tin lành phía nam chính thức tổ chức ngày Chúa chịu chết vào ngày Thứ Năm

2

Các nhà chiêm tinh ra mắt Chúa khi Ngài lên 2 tuổi là người Việt

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2000

Trong thế kỷ thứ nhất tại phương Đông có một dân tộc lầm than đang khao khát tìm kiếm sự độc lập cho dân tộc họ, họ trải qua nhiều thế hệ bị dân tộc khác đô hộ và có nhiều cuộc khởi nghĩa nhưng không thành công, kìa cơ hội họ mong chờ đang đến một ngôi sao từ phía tây xuất hiện báo hiệu một Đấng quân vương đã giáng sinh, và lạ thay trong dòng suy nghĩ của họ (Kinh thánh mô tả họ là các bác sĩ hay các nhà chiêm tinh) hiện lên tia hy vọng rằng Đấng ấy sẽ giúp dân tộc họ có được nền độc lập nên họ vội vàng thu xếp hành lý đã chuần bị và họ lên đường theo ngôi sao của quân vương ấy mà thờ lạy.

Hành trình theo ngôi sao phía tây thấm thoát đã gần hai năm ngôi sao đã đưa họ đến:

Jerusalem kinh đô của người Do Thái, căn cứ vào tầm vóc, y phục nên người Do Thái biết ngay là người phương đông.

Xứ Do Thái thuộc khu vực cực tây châu Á (vì giáp biển lớn) tương tự khi nói đến đông phương thật sự.

Ranh tây Á & đông Á về địa lý, cùng chủng tộc và văn hoá, lấy ranh Ấn Độ và Trung Quốc làm chuẩn. Nếu ở Âu châu thì người ta có thể gọi toàn châu Á là đông phương nhưng Do Thái là phương tây Á nên không thể gọi các vùng trong khu vực là phương đông, trong thời kỳ này người ta đã biết đến nhiều dân tộc, quốc gia, và ba châu lục địa không còn như trong thời kỳ tháp Ba Bên tất cả là một dân tộc.v.v..

Chủng tộc: người tây Á, mắt to, mũi cao gọn, chiều cao nhỉnh hơn người đông Á & người đông Á ngược lại. Các nước phương đông trọn vẹn ngày nay gồm: Trung Quốc , Việt Nam, Triều Tiên bởi lẽ các nước này không bị các nước khác cản mặt khi hướng về phương đông tức giáp biển đông của lục địa đất liền.

Vào thời kỳ ấu nhi Chúa Jesus thì dân tộc Kinh ở phương đông có hoàn cảnh chính trị tương tự như người Do Thái vì trước đó đã bị người Trung Quốc chiếm mất vương quốc của dân tộc mình (An Dương Vương) và vẫn tiếp tục bị đô hộ trong thời kỳ ấu Chúa Jêsus, nên dân tộc Kinh không có vua và Đức Chúa Trời cho họ thấy được ngôi sao của vua muôn dân hầu ban phước cho dân tộc họ sau này, Vương quốc Do Thái sau đó đã mất tên trên bản đồ thế giới cho đến gần hai ngàn năm tức năm 1948 mới lập quốc trở lại, phải chăng do lời tiên tri mà người Do Thái đă từ chối Chúa Jêsus (Rôm 11: 26)

MAT 2:12 Đức Chúa Trời có thể đã bảo với các bác sĩ không kể lại chuyện tôn thờ ấu Chúa cho dân tộc ḿình biết, tương tự với vua Hê rốt và không cho xem sao để đoán nữa theo như luật pháp Môi se (Phục 4: 19, 17: 3,4) trong khi ấy các dân tộc phía Trung Quốc vẫn tiếp tục xem sao (thời Tam quốc các đối phương xem sao biết Khổng Minh đă chết) Sau khi các bác sĩ dân tộc Kinh đă tôn thờ ấu Chúa Jesus thì khoảng ngàn năm sau dân tộc Kinh đã có vua, quốc gia độc lập liên tục và chiếm thêm hai vương quốc nữa (Chiêm thành & Chân lạp) cho đến ngày nay tức miền trung và miền nam Việt Nam. Trong chiến tranh dân tộc Kinh đă chiến thắng một số cường quốc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ (Nguyên Mông, nhà Thanh, Pháp 1954..vv. Ngày nay người kinh có được bộ chữ quốc ngữ là mẫu chữ La Tinh (tức mẫu chữ chép Kinh-thánh tân ước thay thế cho mẫu chữ Trung Quốc), ghi được tiếng thổ âm hầu dọn đường cho việc in Kinh-thánh phổ thông đến từng người, cűng như gọi ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa nhật (hay Chủ nhật) không giống như các nước trong khu vực và hiện nay đạo Công giáo và Tin lành (thuộc cơ đốc giáo) là hai tôn giáo lớn đứng hàng thứ hai và ba tại Việt Nam.
Câu 11-16 khi các bác sĩ đến tôn thờ Chúa Jêsus thì Ngài đã hai tuổi nên không còn nằm trong máng cỏ và có các y phục của con trẻ hai tuổi và gia đ́ình Chúa đã có nhà tại Bết-lê- hem.
Câu 1- 7 vì các bác sĩ chỉ đi trong ban đêm (có sao dẫn đường) nên đi chậm do đó mất đến hai năm, các bác sĩ là dân tộc Kinh nên không giới thiệu về mặt chính trị tức tên Quốc gia (v́ì không có) nên chỉ nói về phương diện địa lý tức đông phương.
Người Do Thái lúc bấy giờ đã biết các dân tộc, quốc gia thuộc khu vực tây Á & đông Á thậm chí có thể biết cả vùng đất nam Việt Nam ngày nay (Ê xê chi ên 39: 11., ở về phương đông biển,. đồng trũng) cũng như các châu lục khác (Ê xơ tê 8: 9; Ê sai 49: 12; Công vụ 2: 9-11)
Êsai 49:8-13 nói về sự cứu rỗi cho nhiều dân tộc, trong đó có dân Si-ni đã ra mắt Chúa tại xứ thánh, tại xứ Do Thái lúc này đường giao thông từ các hướng đổ về được mở mang và phát triển mà Kinh-thánh gọi là sự mở đường, ban bằng đường cái theo nghĩa đen (Ê-sai 40: 3), theo nghiên cứu về các dân tộc trong Kinh-thánh thì một số quan điểm cho rằng dân Si- ni nằm về phía nam Trung Quốc đó là quốc gia Việt Nam đúng về địa lý và tên gọi về đất nước này ngày nay.
Lu-ca 2: 10. Chúa Jêsus là vua muôn dân nên các bác sĩ không phải là người tây Á tức có quan hệ bà con gần với người Do Thái. Người tây Á không thể đi mất thời gian hai năm mới đến xứ Do Thái trong khi giao thông đường bộ được mở mang và phát triển, Các nước tây Á ngày nay đa phần theo Hồi giáo đối lập với Cơ Đốc giáo.
Vì Chúa Jesus ở hai năm tại Bết-lê-hem nên đã làm trọn luật pháp Môi se truyền (Lu ca 2: 22-24)
Lu-ca 2: 10. khi báo tin cho các mục đồng tức dân địa phương là người Do Thái thì thiên sứ trực tiếp báo tin vì theo luật pháp Môi-se người Do Thái không xem sao.

CHIEM TINH

————————————————————————-Theo Pedro Ordonez de Cevallos, một Linh Mục Tây Ban Nha, Sứ Ðồ Thô-ma là người đầu tiên truyền bá đạo Chúa đến Việt Nam. Cũng theo Linh Mục Cevallos, khi ấy Sứ Ðồ Thô-ma đã làm chứng cho một vị vua Việt Nam tiếp nhận Chúa.Linh Mục Ordonez de Cevallos là một trong những giáo sĩ đầu tiên đến Việt Nam truyền giáo vào năm 1590. Ông là một người có uy tín và được ơn Chúa. Ông đã làm phép báp-têm cho Công Chúa Mai Hoa dưới thời nhà Lê tin Chúa. Tuy nhiên, ý kiến của Linh Mục Cevallos cho rằng Sứ Ðồ Thô-ma đã đến truyền giảng tại Việt Nam vào thế kỷ thứ I khiến nhiều nhà nghiên cứu đặt nghi vấn vì nhận định này không có sử liệu minh chứng.Theo sách Ngoại Kỷ, suốt thế kỷ thứ I, Việt Nam chỉ độc lập khoảng 3 năm dưới thời Hai Bà Trưng (40-43 S.C.). Trước khi Hai Bà Trưng giành độc lập, nước Việt – khi ấy gọi là Giao Chỉ – bị sáp nhập vào Tây Hán (Bái Công) 149 năm. Sau khi Hai Bà Trưng mất, Việt Nam bị nhập về Ðông Hán (Quang Võ) 144 năm. Như vậy, nếu lời Linh Mục Cevallos là đúng, Sứ Ðồ Thô-ma phải đến Việt Nam vào khoảng năm 40-43 S.C., và hai Bà Trưng, vua Việt Nam vào thế kỷ thứ I, đã tin Chúa. Tuy nhiên, trong những sử sách Việt Nam còn tồn tại đến ngày nay, không một tài liệu nào ghi lại việc ấy.
Hơn nữa, về phương diện lịch sử Hội Thánh, giả thuyết này cũng khó được chấp nhận. Nếu những nhà làm lịch tính đúng, Hội Thánh được thành lập vào khoảng năm 33 S.C.. Nhưng chúng ta biết, trong vài năm đầu Hội Thánh chỉ phát triển tại Giê-ru-sa-lem. Khi những cơn bắt bớ đầu tiên xảy ra, Hội Thánh mới phát triển sang vùng Giu-đê và Sa-ma-ri. Nếu chỉ vài năm sau đó, các đầy tớ Chúa đã vượt gần nửa vòng trái đất để truyền bá đạo Chúa đến Việt Nam thì có lẽ hơi quá sớm.

nguồn: http://vnbaptist.org/Tai_Lieu/QuaTrinh.htm

Dù sao đây cũng là điều thú vị, vì không ai có thể hỏi vị vua đầu tiên của người Kinh trong thế kỷ thứ nhất về vấn đề Linh Mục Ordonez de Cevallos nêu trên, cũng như câu truyện này phù hợp với việc các nhà chiêm tinh là người Việt vì họ đã vượt gần nửa vòng trái đất để mưu cầu sự phước lành trên dân tộc mình tức ra mắt Chúa của Sứ-đồ Thô-ma, để rồi gần 50 năm sau vị Sứ-đồ này đã lại vượt gần nửa vòng trái đất đến quê hương của các bác sĩ người Kinh năm xưa hầu trả quả tâm linh trước và vấn đề chính trị theo sau.

Lời trong Kinh Thánh cho biết có những việc bí mật sẽ được bày tỏ ra trước ngày tận thế nhưng cũng có việc đến ngày tận thế mới được bày tỏ.

Đa số các nhà làm lịch đều cho rằng những nhà làm lịch của các thế kỷ trước tính sai, vì năm Chúa Giê-su giáng sanh là năm thứ sáu hay bảy trước tây lịch chứ không phải là năm thứ nhất tây lịch như ngày nay.

————————————————————-

Tìm hiểu ngày Chúa Jesus giáng sinh theo Kinh Thánh

Dựa trên dữ liệu 4 sách đầu tiên của Kinh thánh tân ước và các phần kinh thánh khác mà 4 sách này có đề cập,
Ngày Chúa Jesus giáng sinh theo Kinh Thánh thường được mọi người chỉ chú ý vài chương đầu của sách Matthew và Luke,
Sách Matthew mô tả Chúa Jesus giáng sinh vào mùa trong dịp lễ vượt qua như sau:
Mat 2:16-20 “ 16 Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết.
17 Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng:
18 Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.
19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng:
20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi.”
Lễ Vượt qua là lễ các con trai đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên thoát chết và các con đầu lòng của người Ai-cập bị giết,
Trong sự kiện Chúa giáng sinh thì Chúa Jesus là con đầu lòng bị truy sát cùng các con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt trong xứ Do Thái trong dịp lễ vượt qua.
Sách Luke bổ sung lúc Chúa giáng sinh trời ấm áp chớ không phải là mùa đông “ 7 Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.
8 Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.
9 Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.
10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;
11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.”
Mùa đông thì người ta cho chiên ở trong chuồng chớ không cho ở ngoài đồng.
Câu 41-42 nói trong dịp lễ vượt qua thì Chúa Jesus lên 12 tuổi
“ 41 Và, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem.
42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem.”
Vậy lễ vượt qua có 7 ngày, vậy Ngài sanh ngày nào, trong 4 sách đầu tân ước chỉ ghi lại Chúa dự lễ vượt qua duy nhất một lần và là ngày đầu tiên sau đó Chúa bị bắt và bị giết, và ngày thứ nhất chính là ngày Chủ Nhật ngày nay, bởi người Do Thái dự lễ vượt qua 7 ngày theo ngày của tháng chớ không theo ngày của tuần, nhưng sự kiện lễ vượt qua Chúa dự thì 7 ngày này của tháng trùng hợp với 7 ngày của tuần tức từ Thứ nhất đến thứ bảy, ngày cuối cùng của lễ vượt qua gọi là Lễ trọng, nhưng vì rơi vào ngày thứ bảy cũng là ngày Sa-bát nên ngày này là lễ rất trọng thể.
“ 31 Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát nầy là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chơn những người đó và cất xuống.” John 19:31
John Baptist là anh họ Chúa Jesus phần xác, lớn hơn Chúa Jesus 6 tháng, nên biết được ngày sinh Chúa Jesus thì cũng biết được tháng sinh ông John Baptist.
Vậy ngày nay đã biết được ba ngày của Chúa Jesus đều là ngày thứ nhất tức Chủ Nhật, và chỉ có Việt Nam gọi ngày thứ nhất là Chúa Nhật (Lord’s Day) mà thôi, vì người Anh gọi ngày thứ nhất là Sunday tức ngày mặt trời
Vậy ngày Chúa giáng sinh chính là ngày thứ nhất ăn bánh không men Chúa dự lễ vượt qua, còn ngày Chúa phục sinh sau đó đúng một tuần tức thứ nhất tiếp theo của tuần mới.
Chủ Nhật giáng sinh năm  4 Trước CN

Ngày Chúa giáng sinh là Chủ Nhật cuối tháng 3 dương lịch hay giữa tháng 4 tức rằm tháng Giêng lịch Do Thái, là rằm xuân phân lịch âm Việt Nam  năm 2016 là 20/3/2016 là ngày Chủ Nhật .
Chủ Nhật phục sinh năm 29 Dương lịch

Tra lịch Do Thái năm 29 CN, ngày 15 tháng Nissan là ngày Chủ Nhật, và Chủ Nhật tiếp theo là ngày 22 Nisan tức kết thúc lễ Vượt qua thì Chúa phục sinh, tương tự năm 4 TCN ngày 15 tháng Nissan cũng là ngày Chủ Nhật.
Chủ Nhật tái lâm

Là ngày 26/12/2004 là Chủ Nhật giữa mùa đông và là Chủ Nhật cuối cùng của năm, Khải Huyền 22:13 nói Chúa là thứ nhất và là sau chót, Ngài là người Do Thái phần xác nên Ngài sinh ra là ngày rằm thứ nhất trong tháng thứ nhất và mùa xuân cũng là mùa đầu tiên của lịch Do Thái, nhưng khi Ngài tái lâm thì là tháng cuối cùng, Chủ Nhật cuối cùng và mùa đông cuối cùng trong bốn mùa và theo Dương lịch chớ không theo lịch Do Thái, bởi người Do Thái đã từ chối Ngài, đóng đinh Ngài.

Ngày Chúa giáng sinh là Chủ Nhật cuối tháng 3 dương lịch hay giữa tháng 4 tức rằm tháng Giêng lịch Do Thái, là rằm xuân phân lịch âm Việt Nam  năm 2016 là 20/3/2016 là ngày Chủ Nhật .

Nguồn http://viewvn.com/?p=78

0

Ăn năn trong cộng đồng Cơ Đốc

by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 11 năm 2015
Ăn năn là gì trong cộng đồng Cơ Đốc

Mọi người ngộ nhận ăn năn mới được tha tội, ăn năn để tâm linh được lớn mạnh và phát triển, một người tin Jesus là Christ thì đã là công dân trên trời rồi, và Chúa Jesus đã lấy huyết Ngài chuộc tội cho công dân trên trời rồi, nếu công dân ấy có phạm tội trọng theo mắt loài người thì đã bị luật loài người xử lý rồi và họ có vi phạm lỗi lầm hết lần này đến lần khác mà họ vẫn không ăn năn thì cuộc sống tâm linh họ sẽ đi xuống chớ họ không bị Thiên Chúa định tội và phạt (Rô-ma 8:1) khẳng định vấn đề này như sau: “ Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”

Trong cuộc sống trần gian nếu một công dân không chịu khó rèn tập thì cuộc sống họ sẽ không có tiếng nói trong xã hội nhưng họ vẫn là một công dân của một nước trần gian.

Vậy ăn năn trong cộng đồng Cơ Đốc chính là sự rèn tập để có bước đi trong tâm linh vững chắc và thành công, chớ không phải ăn năn mà được tha tội, vì người Cơ Đốc đã được Thiên Chúa xóa tội rồi nên gọi là thánh đồ.
0

Làm theo luật, được đưa lên báo nên cả gia tộc bị khủng bố tinh thần

by

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 12 năm 2014

Lời Đức Chúa Jesus phán qua Thánh Giăng những người đấu tranh cho chân lý sẽ có phần thưởng như sau:

” 4 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.”

Khi Chúa thi hành chức vụ trên đất Ngài phán ” “Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”

Sê-sa tức hệ thống luật pháp của chính quyền hiện tại ngày nay,

Ngày 16/11/2014 báo Tuổi trẻ có đăng bài viết liên can đến Điều 67,68 Luật xây dựng, và gia tộc của Lâm Quốc Thanh  đồng ý làm theo Điều 67,68 Luật xây dựng và liên tiếp bị khủng bố tinh thần nên có phản hồi sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 12 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI BỊ KHỦNG BỐ

Kính gởi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Đồng kính gởi: – Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

                    - Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên Gosain Girich Girih, sinh năm 1949, giấy chứng nhận thường trú số 35/AĐ. Quốc tịch: Ấn Độ, kính trình quý cấp sự việc sau:

Vừa qua tôi có cam kết cho con tôi là Lâm Quốc Thanh được quyền xin phép xây dựng trên tài sản do tôi đồng sở hữu, quá hạn nhưng cơ quan chứ năng không cấp phép, nên chúng tôi đồng ý cho con tôi tiếp tục khởi công bởi điều 67, 68 Luật xây dựng quy định,

Ngoài ra tôi không cam kết cho Lâm Quốc Thanh xin sửa chữa theo cấp phường,

Thế nhưng kể từ ngày 12/12/2014 đến hôm nay 16/12/2014 Ủy ban nhân dân phường 07, quận Gò Vấp dùng điện thoại và cho nhiều người xuống nhà chúng tôi khủng bố tinh thần tôi và các con, họ hăm hủy phá công trình xây dựng của chúng tôi được quy định bởi Điều 67,68 Luật xây dựng, và sáng nay tiếp tục hăm con tôi qua điện thoại số 08 2244 1019  rằng sẽ cúp điện, nước nhà tôi.

Nay kính mong quý cấp can thiệp xử lý Ủy ban nhân dân phường 07, quận Gò Vấp chấm dứt hành vi khủng bố và bồi thường thiệt hại về tinh thần với tôi và các con tôi.

Trân trọng Kính đơn

(Đã ký và gởi)

Gosain Girich Girih

Đính kèm hồ sơ liên quan

-          Nơi nhận: UBND phường 07, Q. GV, báo Tuổi trẻ, lưu

0

Con trẻ và người trưởng thành trong cộng đồng Cơ Đốc

by

Thành phố Hồ Chí minh ngày 01 tháng 12 năm 2014

“11 Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”( ICô-rinh-tô 13:11)

Người Cơ Đốc đã được Đấng Christ xóa tội nên gọi là Thánh đồ, khi nói về người Cơ Đốc trong tâm linh không nên dùng từ tội lỗi, có chăng họ chỉ vi phạm, lỗi lầm chớ không thể dùng từ tội lỗi được, ai chối bỏ niềm tin thì mới bị xóa tên khỏi sách sự sống, đối với người Cơ Đốc thì ăn năn để trưởng thành trong tâm linh, chớ không phải ăn năn được xóa tội, bởi vì khi được gọi là Cơ Đốc nhân thì Đấng Christ đã xóa tội họ rồi, sự xóa tội là sự ban cho “nhưng không” qua sự đổ huyết của Con cả Đức Chúa Trời, ai tin Jesus là Christ thì Chúa Cha xem người đó là công bình.

Bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo Cơ Đốc xem Kinh thánh như văn tự loài người, nên không có cách nhìn tổng hợp rồi họ dắt giáo dân họ lầm lạc từ khi buộc giáo dân họ đọc bài cầu nguyện chung ( Kinh lạy Cha) mẫu mà Đức Chúa Jesus ban cho người Do Thái, thuở xưa nhà lãnh đạo dân Israel đã nhắc nhở mọi người xem kinh thánh như sau: Joshua 1:8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong lúc ấy Kinh thánh chỉ có 5 sách của Moses.

Nếu đối chiếu bộ Kinh thánh giữa Công giáo và Tin lành phần Cựu ước ta sẽ thấy Công giáo 46 cuốn trong khi phần Cựu ước của Tin lành chỉ 39 sách, còn Tân ước giống nhau về số lượng tức 27 sách, tuy nhiên lời văn giữa Công giáo vào Tin lành trong kinh thánh có một số trái ngược nhau như màu sắc, số liệu, từ dùng, như về từ dùng trong Lu-ca 23: 43 Công giáo dịch là Thiên đàng trong khi Tin lành dịch là Ba-ra-đi (Paradise), màu sắc, trong Khải Huyền 6: 4 bản Tin lành dịch “sắc hồng”, bản Công giáo dịch “đỏ như lửa” về số lượng, trong Khải Huyền 13: 18 bản Công giáo dịch là “tên một người” bản Tin lành dịch “một số người” như vậy một bên số ít và một bên số nhiều. Nếu so sánh toàn bộ Kinh thánh của Công giáo và Tin lành trong tiếng Việt thì sẽ có một số khác biệt, chưa kể Kinh thánh các tiếng khác cũng vô số bản dịch nên trong nghiên cứu nếu không cẩn thận thì sẽ sai lầm, huống chi nghiên cứu và giảng Kinh thánh lại là việc tâm linh nên cần có sự soi sáng của Thánh Linh.

Khi tôi nghiên cứu Kinh thánh thì lấy bản dịch phổ thông của Tin lành tức bản dịch Phan Khôi, khi tìm hiểu nhà văn Phan Khôi thì tôi được biết lúc dịch Kinh Thánh nhà văn này không phải là người Cơ Đốc nên bản dịch này có sự khách quan rất cao tức họ không bị in trí, giáo điều trong khi dịch, và tôi tham khảo các bản dịch khác để tìm hiểu một vấn đề cần sáng tỏ,

Ví dụ: Để tìm hiểu ngày Chúa Jesus tái lâm trên không trung tức ngày sóng thần 26-12-2004, trong bản dịch Tin lành dịch là “sóng đào”, và bản Công giáo dịch là “sóng thét” tôi tham khảo bản dịch diễn ý năm 1994 của Tin lành thì dịch là sóng thần, và nguyên tắc tiên tri là nói trước hay dịch trước khi sự kiện đó xảy ra, nên tôi đồng ý với bản diễn ý trong cụm từ “sóng thần”

Kinh thánh tân ước được sưu tầm và hoàn tất khoảng thế kỷ thứ IV- CN, và được phổ thông đại chúng từ cuối thế kỷ XV tức từ khi đạo Tin lành tách ra từ Vatican ở châu Âu.

Nên những người là tác giả viết Kinh thánh Tân ước dường như không có sự tham khảo trọn vẹn Kinh thánh Tân ước như ngày nay.

“16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”

Nhưng ngày nay người ta lại nâng lên một bậc “ Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời” nên ứng dụng vô cùng nguy hiểm, sự thật trong Kinh thánh có rất nhiều lời gồm các lời của Sa-tan, lời Thiên sứ, lời loài người, lời người công bình và lời người ác vv, và lời Đức Chúa Trời phán trực tiếp rất là ít, kể cả lời Đức Chúa Jesus.

Ngày nay luật pháp loài người cũng có hai loại Hình sự và Dân sự, trong dân sự thì có vô số các luật chuyên ngành nữa, trong hình sự thì mới gọi là tội phạm còn trong trong dân sự gọi là vi phạm dân sự, hành chính, một quốc gia mà có quá nhiều người phạm tội thì quốc gia ấy chậm phát triển.

Nếu trong cuộc sống hằng ngày với xã hội, ai gọi người khác là kẻ phạm tội, người gọi ấy sẽ bị vướng vào tội xúc phạm danh dự  người khác được qui định trong luật Hình.

Vậy nên từ dùng tâm linh phổ thông trong cộng đồng Cơ Đốc ngày nay cần sửa lại các cụm từ, phạm tội thành vi phạm, xưng tội thành xưng lỗi lầm, việc sửa này phù hợp với cách nhìn xuyên suốt Kinh Thánh và phù hợp với Luật của nhà nước hiện hành mà Kinh thánh gọi “hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời

0

Người Cơ Đốc có bốn con đường để vào nước thiên đàng qua danh Jesus Christ

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

1) Đường khởi đầu qua ngã Paradise tức ân điển nhưng không, tức là ăn trái cây sự sống trong vườn Ê-đen. ( Lu-ca 23: 43 ; Khải-huyền 2:7), số người này đã được lên thiên đàng lần thứ nhất vào ngày 26/12/2004 vừa qua

http://viewvn.com/?p=8

2) Đường thứ hai do sứ đồ Gia Cơ giới thiệu:  Gia-cơ 1:12

“12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.”

Tức người đó làm mất  “ân điển nhưng không” nhưng vẫn là người Cơ Đốc vì tin Danh Jesus, và vượt qua thử thách khi sống trên đất này. “Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài !
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Nhóm người này có lẽ đông nhất vì mất vé vào Ba-ra-đi tức cứ đọc bài cầu nguyện chung như con vẹt, nhưng đi nhà thờ chăm chỉ và đạo giòng hay dòng.

3) Đường thứ ba do Đấng Christ tỏ cho Giăng và do mất vé vào Paradise, không vượt qua thử thách khi sống trên đất và bị ma quỉ kiện cáo trước cửa Paradise và người đó vượt qua thử thách trong ngục của quỉ và được ban mũ triều thiên sự sống thay cho trái cây sự sống trong vườn Ê-đen

Nguyên nhân mất vé vào Paradise vì khi họ tin Jesus là Đấng Christ nhưng lại đọc bài Cầu nguyện chung ( Kinh lạy Cha ) mà không chịu từ bỏ việc đọc này. http://viewvn.com/?p=96 , ít đi nhà thờ, học kinh thánh.

4) Đường thứ 4 giành cho các Cơ Đốc nhân đồng quản trị với Đấng Christ trong 1000 năm được ghi trong:

Khải Huyền 20: 4-6 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhứt.
6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.”

3

Quy luật nhân quả trong Cơ Đốc giáo

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Sứ đồ Phao Lô ghi trong thơ Ga-la-ti 6:7-8, Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người,..”

Sự kiện vụ lừa đảo Huỳnh Thị Huyền Như và nguyên nhân chính lại là Vietinbank với số tiền khoảng 4000 tỷ Vnđ, sự kiện diễn ra tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm hiểu việc Vietinbank đã gieo từ thế kỷ trước nên nay phải gặt.

Vietinbank tức ngân hàng Công Thương Việt Nam ngày nay và trước năm 1978 có tên Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, có trụ sở tại 93- 95 Hàm Nghi, thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam Công Thương Ngân Hàng thành lập vào năm 1953 hoạt động đến năm 1977 thì chấm dứt và chuyển qua mô hình ngân hàng quốc doanh của ngân hàng nhà nước bởi Hiến pháp 1980 sau đó, tức nhà nước quốc hữu hóa tất cả các hệ thống ngân hàng tư, và ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm xử lý khách hàng còn liên can của hệ thống ngân hàng tư trước năm 1978.

Tại thành phố Hồ Chí Minh có một khách hàng lớn của hệ thống ngân hàng trước năm 1978 trong đó có liên can đến Việt Nam Công Thương Ngân Hàng, họ đã thanh toán hết khoảng nợ vào năm 1977, nhưng vì khách hàng này còn nợ tại Sài Gòn ngân hàng một khoản nợ khác nên ngân hàng nhà nước chưa giải trừ khối bất động sản tại Việt Nam Công Thương Ngân Hàng đã thanh toán hết khoản nợ vào năm 1977, năm 2003 người thừa kế đã trả nốt khoản nợ cho ngân hàng nhà nước và được ngân hàng nước giải trừ các bất động sản tại Việt Nam Công Thương Ngân Hàng và Sài Gòn ngân hàng vào cùng một ngày  18/08/2003 nhưng rồi người thừa kế cũng chết vào năm 2011 và khối tài sản trên lên đến nhiều ngàn tỷ  vẫn bị treo dù luật quy định trong vòng 5 ngày khối tài sản trên sẽ được phục hồi.


Và ngày nay khối tài sản trên là cả một gia tộc được thừa kế và tiếp tục đòi công lý , dường như thần công lý đã ra tay nên ngày nay hàng loạt doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ lên đến hàng tỷ USD tức nhiều ngàn tỷ VNĐ, và sự kiện liên can đến ngân hàng hôm nay lại là Vietinbank, dù trên web của họ Vietinbank đã chối bỏ quyền kế thừa và không nhắc đến các trụ sở họ sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh là của các ngân hàng trước năm 1978.

Sự kiện ngày nay tại Vietinbank do Tòa án thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị tuyên, nên cân nhắc nếu không sẽ kéo toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam bị sụp mà ngân hàng nhà nước không thể giúp được.

“vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy”

Ngân hàng nhà nước làm ngơ không quan tâm đến khách hàng của mình, Quốc hội cũng làm ngơ, nên ngày nay những sự kiện trên, Quốc hội, Chính quyền, Ngân hàng nhà nước, Vietinbank phải gặt, nếu họ không ăn năn trả lại công lý cho chúng tôi thì họ sẽ phải gặt hoài những gì họ đã gieo cho chúng tôi và toàn dân Việt Nam trong thời gian qua.

Vietinbank ngày nay tại 93-95 Hàm Nghi, Quận 1, tp.Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Công bố hai văn bản bùa-ếm các doanh nghiệp có vốn nhà nước Việt Nam trong năm 2014

Khi nào các bất động sản trong 02 văn bản này được xóa đăng ký thế chấp và được bồi thường thì sự ếm bùa này sẽ chấm dứt.

 

 

1 2 3 4