Thời gian kết thúc Covid-19 toàn cầu

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

(Trình tự liên tiếp năm 1914 đến 11/9/2022)

Cuối năm 2021 hay trong năm 2022 Covid-19 sẽ chấm dứt toàn cầu vì từ Ấn Thứ Nhì mở đến Ấn Thứ Bảy mở luôn luôn là 3, 5 năm/Ấn
Vậy từ năm 2001 đến 2022 sẽ là 21 năm chia hết cho 6 = 3,5 năm.

Sự kiện Ấn chiên Con thứ nhất 1914 – 1945 kỵ binh trắng

Sự kiện Ấn chiên Con thứ nhì 2001 kỵ binh da đỏ châu Mỹ ( đỏ )

Sự kiện Ấn chiên Con thứ ba 2004 kỵ binh da đen

Sự kiện Ấn chiên Con thứ tư 2008 kỵ binh da vàng

Sự kiện Ấn chiên Con thứ năm

Sự kiện Ấn chiên Con thứ sáu

Sự kiện Ấn thứ bảy viết năm 2009 nay là Covid-19 xuất hiện 2019

Thời gian chấm dứt Covid-19: từ ngày 12/09/2021 đến ngày 11/09/2022

Ngày 11/9/2022 đã qua tức dịch Covid-19 đã kết thúc toàn cầu bước vào bệnh vặt như cảm cúm tự hết, các điều khác liên can Covid-19 là bịp bợm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.