Thời gian kết thúc Covid-19 toàn cầu

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

Cuối năm 2021 hay trong năm 2022 Covid-19 sẽ chấm dứt toàn cầu vì từ Ấn Thứ Nhì mở đến Ấn Thứ Bảy mở luôn luôn là 3, 5 năm/Ấn
Vậy từ năm 2001 đến 2022 sẽ là 21 năm chia hết cho 6 = 3,5 năm.

Sự kiện Ấn thứ nhất 1914 – 1945 kỵ binh trắng
Sự kiện Ấn thứ nhì 2001 kỵ binh da đỏ
Sự kiện Ấn thứ ba 2004 kỵ binh da đen
Sự kiện Ấn thứ tư 2008 kỵ binh da vàng
Sự kiện Ấn thứ năm
Sự kiện Ấn thứ sáu

Sự kiện Ấn thứ bảy viết năm 2009 nay là Covid-19 xuất hiện 2019

Thời gian chấm dứt Covid-19: từ ngày 12/09/2021 đến 11/09/2022

Ngày 11/9/2022 đã qua tức dịch Covid-19 đã kết thúc toàn cầu bước vào bệnh vặt như cảm cúm tự hết, các điều khác liên can Covid-19 là bịp bợm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.