Thời gian kết thúc Covid-19 toàn cầu

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

Cuối năm 2021 hay trong năm 2022 Covid-19 sẽ chấm dứt toàn cầu vì từ Ấn Thứ Nhì mở đến Ấn Thứ Bảy mở luôn luôn là 3, 5 năm/Ấn
Vậy từ năm 2001 đến 2022 sẽ là 21 năm chia hết cho 6 = 3,5 năm.

Sự kiện Ấn thứ nhất
Sự kiện Ấn thứ nhì 2001
Sự kiện Ấn thứ ba 2004
Sự kiện Ấn thứ tư 2008
Sự kiện Ấn thứ năm
Sự kiện Ấn thứ sáu

Sự kiện Ấn thứ bảy viết năm 2009 nay là Covid-19 xuất hiện 2019

Thời gian chấm dứt Covid-19: từ ngày 12/09/2021 đến 11/09/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.