Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 Tháng 10 năm 2012

Phần hết hiệu lực: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”

Khi Chúa Ngôi Hai chết, mọi người chỉ cần tin Ngài là Christ thì Chúa Cha sẽ tha tội và cứu rỗi linh hồn. Nên gọi là Ân Điển ban cho loài người cách nhưng không.

Việc tiếp tục sử dụng bài Cầu nguyện này chính là sự xúc phạm Đức Chúa Jesus Christ.

Lời trong Kinh thánh :
“Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Toàn văn bài cầu nguyện chung theo Kinh Thánh:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”

Bài cầu nguyện này được Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái thời đó khi Ngài mới bước vào chức vụ và trong thời gian Ngài làm trọn luật pháp trong đó có 10 Điều răn.

Sự Kiện Danh Cha được thánh, Danh Cha tức Danh: Giê-hô-va đã không được sử dụng trong Tân ước, và kể cả cựu ước, ngày nay chỉ còn bản dịch tiếng Việt 1934 còn dùng Danh Giê-hô-va trong cựu ước mà thôi.

Sự kiện nước Cha được đến,

Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn chính là lúc nước Cha được đến tức những người chết thuở sau nước lụt đến ngày hôm ấy khi Chúa trút linh hồn tức khoảng 2000 năm sẽ chịu sự phán xét để được cất lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vậy trong kinh thánh cho biết nước Cha được đến có các sự kiện sau:

” 50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”

Sự kiện: Ý Cha được nên, ở đất như trời:

Chính là sự vâng lời Chúa Cha của Chúa Con trên đất này qua sự đấu tranh tư tưởng trước sự trút linh hồn của Chúa Giê-xu.

42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Ngày nay nước Cha đã được dời qua nước Con cùng sự tha tội để được cứu rỗi.

” 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1: 13-14)

Hậu quả tiếp tục xúc phạm huyết Chúa khổ đời này

Khổ đời sau