Luật Moses bị bỏ

Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng 10 năm 2012

Lời của sứ đồ Phao Lô:

“Ga-la-ti 3:12-14

12 Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng: Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống.

13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,

14 hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.”

“Ê-phê-sô 2:15

15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới ở trong Ngài,”

Lời của cac tác giả khác:

“Hê-bơ-rơ 7:18

18 Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi;”

Chỉ cần một điều răn của Đấng Christ thì con người sẽ được cứu rỗi :

I Giăng 3: 23

23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.

Lời Đức Chúa Jesus: ”

14 Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Sự kiện chấm dứt 10 Điều răn và luật Môi-se :

“ 30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.” Giăng 19:30

Như vậy 4 sách đầu tiên của tân ước đa phần dạy dỗ làm theo luật Môi-se gọi là thời kỳ Chúa thi hành chức vụ làm trọn luật Môi-se tức thời kỳ Luật Môi-se còn hiệu lực không phải thời kỳ ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.