6

Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer) tức Kinh Lạy Cha đã chấm dứt khi Chúa Ngôi Hai trút linh hồn

13.02.2013 by

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 Tháng 10 năm 2012

Phần hết hiệu lực: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”

Khi Chúa Ngôi Hai chết, mọi người chỉ cần tin Ngài là Christ thì Chúa Cha sẽ tha tội và cứu rỗi linh hồn. Nên gọi là Ân Điển ban cho loài người cách nhưng không.

Việc tiếp tục sử dụng bài Cầu nguyện này chính là sự xúc phạm Đức Chúa Jesus Christ.

Lời trong Kinh thánh :
“Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Toàn văn bài cầu nguyện chung theo Kinh Thánh:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”

Bài cầu nguyện này được Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái thời đó khi Ngài mới bước vào chức vụ và trong thời gian Ngài làm trọn luật pháp trong đó có 10 Điều răn.

Sự Kiện Danh Cha được thánh, Danh Cha tức Danh: Giê-hô-va đã không được sử dụng trong Tân ước, và kể cả cựu ước, ngày nay chỉ còn bản dịch tiếng Việt 1934 còn dùng Danh Giê-hô-va trong cựu ước mà thôi.

Sự kiện nước Cha được đến,

Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn chính là lúc nước Cha được đến tức những người chết thuở sau nước lụt đến ngày hôm ấy khi Chúa trút linh hồn tức khoảng 2000 năm sẽ chịu sự phán xét để được cất lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vậy trong kinh thánh cho biết nước Cha được đến có các sự kiện sau:

50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”

Sự kiện: Ý Cha được nên, ở đất như trời:

Chính là sự vâng lời Chúa Cha của Chúa Con trên đất này qua sự đấu tranh tư tưởng trước sự trút linh hồn của Chúa Giê-xu.

42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Ngày nay nước Cha đã được dời qua nước Con cùng sự tha tội để được cứu rỗi.

” 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1: 13-14)

” 1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. ”

(Rô-ma 6;1-6)

6 Responses to Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer) tức Kinh Lạy Cha đã chấm dứt khi Chúa Ngôi Hai trút linh hồn

 1. quoc

  ko đung vì chúa dạy các mon dồ Ngài phải cầu nguyện như vây,càng dọc càng thấy sai voi lợi chúa day .

  • lamquocthanh Post author

   Hãy phân biệt thời kỳ Ân điển tức ngày nay và thời kỳ luật pháp Môi-se

 2. Nhan

  Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất để cho thấy Chúa Giêsu đã giử Luật Pháp. Chúa Giêsu nói:

  Ma-thi-ơ 5:17″17 Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. ”

  Một số nhà thần học nói rằng, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết! Luật pháp đã bị tiêu diệt! Điều này có ý nghĩa gì? Làm thế nào có thể Chúa Giêsu đến “không để phá luật pháp mà lại tiêu diệt nó?
  Câu Kinh Thánh trên Chúa Giêsu có ý rằng chúng ta thậm chí không được nghĩ rằng Ngài đến để phá hủy hoặc bãi bỏ luật pháp! Tuy nhiên, đã có nhiều người xưng là tín hữu không những đã nghĩ như thế song còn tin là đúng!
  Khi học Kinh Thánh, rất cần thiết để đọc thánh thư trong bối cảnh của nó, giúp cho được đầy đủ bất cứ chủ đề đang được nghiên cứu. Vì vậy, rất quan trọng để nghiên cứu phần còn lại của những gì Chúa Giêsu nói về pháp luật.

  Ma-thi-ơ 5:18
  “18 Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.”

  Chúa Giêsu không phải là người ăn nói nhỏ nhẹ mà hầu hết mọi người đã tưởng tượng. Sự dạy dổ của Ngài không có tính cách nhạt nhẽo và yếu ớt như đã được mô tả sai trong những quan niệm của nhiều họa sĩ: treo hình ảnh, và thiết lập hình tượng của Chúa Giêsu và các thánh đồ! Nhừng điều này vi phạm điều răn thứ hai cấm tôn thờ hình tượng. Ngược lại, Chúa Giêsu là một năng động, hùng biện mạnh mẽ. Ngài nói sự thật mà không e ngại chi cả..

  Chúa Giêsu đã nói một cách công khai để người Pha-ri-si và các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời ấy đã cố tình đối lập với giáo lý của Ngài:

  “6 Ngài đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm, như có chép rằng: Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 7 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. 8 Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ lời truyền khẩu của loài người! 9 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình!” (Mác 7:6-9)

  Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những người nói tin theo và thờ phượng Ngài mà không giữ 10 điều răn là những kẻ đạo đức giả! Sự thờ phượng ấy thật vô ích thay.

 3. lamquocthanh Post author

  Mọi người cần phân biệt thời kỳ Ân điển và thời kỳ luật pháp để được cứu rỗi,Mác 7:6-9 là thời kỳ luật pháp do đó người Do Thái phải sống theo mười Điều răn và luật Môi-se
  - Chúa Giê-xu trong 33 năm sống tại xứ Do Thái chính là thời kỳ 10 điều răn và luật Môi-se còn hiệu lực, từ khi Chúa chịu chết tức là bước qua trang mới về sự cứu rỗi gọi là thời kỳ Ân điển cho đến ngày nay.

 4. Bùi Ngọc Gia Bảo

  Tôi rất cần một giáo lý trọn vẹn để hiểu sâu nhiệm lời của Chúa.
  Hiện nay có hàng trăm nghìn cách giải kinh khác nhau, sự thực là rất bối rối.
  Xin Chúa dùng chính Thánh Linh để cảm thúc sự suy hiểu sao cho trọn vẹn.
  A men!

 5. Nguyễn Mạnh Tài

  Chúa ơi xin hãy cứu rỗi cho cuộc đời của con…
  Dù rằng con chưa vào đạo. Xin người hãy thương xót cho cuộc đời con và hãy làm cho những sự dữ tránh xa cuộc đời con.
  Chúa ơi con luôn phải chịu đựng những sự dữ dằn xé trong tâm hồn ,và những con người độc ác kia ngày ngày đều làm cho con đau khổ. Chúa thương con cũng như ngài đã từng thương tất cả con cái ngài. Hãy làm họ đừng đến nơi con ở và làm cho con đau khổ…Hãy cho lũ người ác nhân kia và con cái chúng đừng quấy phá gia đình con. Hãy cho những đứa trẻ kia đừng đến nơi con ở mà quấy phá làm con phải khổ sở. Hãy cho tâm hồn và thể xác con được bình yên. Một ngày không xa con sẽ vào đạo và sống bên chúa đời đời.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>