Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 11 năm 2015
Ăn năn là gì trong cộng đồng Cơ Đốc

Mọi người ngộ nhận ăn năn mới được tha tội, ăn năn để tâm linh được lớn mạnh và phát triển, một người tin Jesus là Christ thì đã là công dân trên trời rồi, và Chúa Jesus đã lấy huyết Ngài chuộc tội cho công dân trên trời rồi, nếu công dân ấy có phạm tội trọng theo mắt loài người thì đã bị luật loài người xử lý rồi và họ có vi phạm lỗi lầm hết lần này đến lần khác mà họ vẫn không ăn năn thì cuộc sống tâm linh họ sẽ đi xuống chớ họ không bị Thiên Chúa định tội và phạt (Rô-ma 8:1) khẳng định vấn đề này như sau: “ Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”

Trong cuộc sống trần gian nếu một công dân không chịu khó rèn tập thì cuộc sống họ sẽ không có tiếng nói trong xã hội nhưng họ vẫn là một công dân của một nước trần gian.

Vậy ăn năn trong cộng đồng Cơ Đốc chính là sự rèn tập để có bước đi trong tâm linh vững chắc và thành công, chớ không phải ăn năn mà được tha tội, vì người Cơ Đốc đã được Thiên Chúa xóa tội rồi nên gọi là thánh đồ.