Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 12 năm 2014

Lời Đức Chúa Jesus phán qua Thánh Giăng những người đấu tranh cho chân lý sẽ có phần thưởng như sau:

” 4 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.”

Khi Chúa thi hành chức vụ trên đất Ngài phán ” “Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”

Sê-sa tức hệ thống luật pháp của chính quyền hiện tại ngày nay,

Ngày 16/11/2014 báo Tuổi trẻ có đăng bài viết liên can đến Điều 67,68 Luật xây dựng, và gia tộc của Lâm Quốc Thanh  đồng ý làm theo Điều 67,68 Luật xây dựng và liên tiếp bị khủng bố tinh thần nên có phản hồi sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 12 năm 2014

ĐƠN KHIẾU NẠI BỊ KHỦNG BỐ

Kính gởi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Đồng kính gởi: – Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

                    - Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên Gosain Girich Girih, sinh năm 1949, giấy chứng nhận thường trú số 35/AĐ. Quốc tịch: Ấn Độ, kính trình quý cấp sự việc sau:

Vừa qua tôi có cam kết cho con tôi là Lâm Quốc Thanh được quyền xin phép xây dựng trên tài sản do tôi đồng sở hữu, quá hạn nhưng cơ quan chứ năng không cấp phép, nên chúng tôi đồng ý cho con tôi tiếp tục khởi công bởi điều 67, 68 Luật xây dựng quy định,

Ngoài ra tôi không cam kết cho Lâm Quốc Thanh xin sửa chữa theo cấp phường,

Thế nhưng kể từ ngày 12/12/2014 đến hôm nay 16/12/2014 Ủy ban nhân dân phường 07, quận Gò Vấp dùng điện thoại và cho nhiều người xuống nhà chúng tôi khủng bố tinh thần tôi và các con, họ hăm hủy phá công trình xây dựng của chúng tôi được quy định bởi Điều 67,68 Luật xây dựng, và sáng nay tiếp tục hăm con tôi qua điện thoại số 08 2244 1019  rằng sẽ cúp điện, nước nhà tôi.

Nay kính mong quý cấp can thiệp xử lý Ủy ban nhân dân phường 07, quận Gò Vấp chấm dứt hành vi khủng bố và bồi thường thiệt hại về tinh thần với tôi và các con tôi.

Trân trọng Kính đơn

(Đã ký và gởi)

Gosain Girich Girih

Đính kèm hồ sơ liên quan

-          Nơi nhận: UBND phường 07, Q. GV, báo Tuổi trẻ, lưu