Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

1) Đường khởi đầu qua ngã Paradise tức ân điển nhưng không, tức là ăn trái cây sự sống trong vườn Ê-đen. ( Lu-ca 23: 43 ; Khải-huyền 2:7), số người này đã được lên thiên đàng lần thứ nhất vào ngày 26/12/2004 vừa qua

http://viewvn.com/?p=8

2) Đường thứ hai do sứ đồ Gia Cơ giới thiệu:  Gia-cơ 1:12

“12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.”

Tức người đó làm mất  “ân điển nhưng không” nhưng vẫn là người Cơ Đốc vì tin Danh Jesus, và vượt qua thử thách khi sống trên đất này. “Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài !
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Nhóm người này có lẽ đông nhất vì mất vé vào Ba-ra-đi tức cứ đọc bài cầu nguyện chung như con vẹt, nhưng đi nhà thờ chăm chỉ và đạo giòng hay dòng.

3) Đường thứ ba do Đấng Christ tỏ cho Giăng và do mất vé vào Paradise, không vượt qua thử thách khi sống trên đất và bị ma quỉ kiện cáo trước cửa Paradise và người đó vượt qua thử thách trong ngục của quỉ và được ban mũ triều thiên sự sống thay cho trái cây sự sống trong vườn Ê-đen

Nguyên nhân mất vé vào Paradise vì khi họ tin Jesus là Đấng Christ nhưng lại đọc bài Cầu nguyện chung ( Kinh lạy Cha ) mà không chịu từ bỏ việc đọc này. http://viewvn.com/?p=96 , ít đi nhà thờ, học kinh thánh.

4) Đường thứ 4 giành cho các Cơ Đốc nhân đồng quản trị với Đấng Christ trong 1000 năm được ghi trong:

Khải Huyền 20: 4-6 Tôi lại thấy những ngai, và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Jêsus và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm.
5 Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhứt.
6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhứt! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.”