Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 6 năm 2013

Khải Huyền 2 : 10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

11 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai”

 

Như vậy chỉ có một số người sau khi chết bị ma quỷ kiện cáo và bắt quăng vào ngục của quỷ trong 10 ngày theo lời tiên tri tức 10 năm loài người, mà người ở đây chính là người Cơ Đốc như vậy đa số người Cơ Đốc khác không bị ma quỷ quăng vào ngục, còn ai bị quăng vào ngục thì chỉ có họ và thần linh biết, câu 11 nói ” Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai” như vậy chính là người chết lần thứ nhất tức loài người ngày nay.

Những linh hồn ở trong ngục của quỷ có thể cũng có sự vui chơi như trên trần hầu dụ linh hồn tin theo quỷ, và linh hồn nào qua được thử thách vẫn giữ niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ thì sẽ được vào thiên đàng vì họ đã được ban mũ triều thiên của sự sống không cần phải ở trong Paradise để ăn trái cây sự sống vì ở đây không nhắc đến Paradise.