Ngày 27 tháng 12 năm 2014

Sam-sôn người Na-xi-rê thời các quan xét của dân Israel chính là hình bóng Thánh tử đạo Cơ Đốc có thời hạn ngày nay