Categotry Archives: Luật học

0

Lời tiên tri của Đa-ni-ên chấm dứt vào năm 2019 !

by

Thành phố Hồ Chí Minh 10 tháng 12 năm 2009

 

“5 Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đương đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia.

6 Một người hỏi người mặc vải gai đương đứng trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?

7 Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.

8 Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, những ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?

9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.

10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! ”

Vậy có tổng số ngày = 1290 + 1335 = 2625 ngày

Một ngày trong lời tiên tri tương ứng với một năm vậy có tổng số năm 2625 năm

Mốc tính bắt đầu năm 606 trước công nguyên, vậy có 2625 -606 = 2019

Ngày kết thúc lời tiên tri của Đa-ni-ên cũng là ngày kết thúc Ấn thứ bảy của Chiên Con

Chúa Giê-xu khi nói về ngày Chúa trở lại có nhắc đến Đa-ni-ên như sau:

14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),”

Giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va theo cách tính trên họ đã tìm ra năm 1914 tức năm mở ấn đầu tiên của Chiên Con, vậy tổng số thời gian của bảy Ấn sẽ diễn ra trong thời gian = 2019 -1914 = 105 năm.

Học thuyết Mác hư cấu gọi là thời kỳ trên là thời kỳ Cộng sản

Hãy xem công thức sau: Cộng sản nguyên thủy -> Chiếm hữu nô lệ -> Phong kiến -> Tư bản -> Xã hội -> Cộng sản. Tương ứng với quy trình trong kinh thánh như sau:
Cộng sản nguyên thủy trong Kinh thánh gọi là thời A-đam & E-va trần truồng trong vườn địa đàng,

Chiếm hữu nô lệ tức khi A-đam & E-va bị đuổi ra vườn địa đàng và con người đông lên thì xuất hiện chế độ nô lệ mà điển hình là người Do-thái bị làm nô lệ trong 400 năm ở Ai-cập

Phong kiến : sau khi kết thúc thời kỳ làm nô lệ thì người Do-thái xin một vua là Sau-lơ

Tư bản -> Xã hội: nói về các đế quốc, người Do-thái mở rộng lãnh thổ của mình vào thời kỳ vua Đa-vít và Sa-lô-môn và chia đôi hệ tư tưởng ở phía bắc gọi là nhà nước Israel và phía nam là nhà nước Judah.

Cộng Sản tức không còn nhà nước, Israel và Judah bị đế quốc Babylon san bằng xóa sổ năm 606 trước công nguyên,

Quy trình trên được tái lập lại khi Đế quốc Ba-tư cho người Israel và Judah thành lập lại nhà nước của mình sau 70 năm nhưng gọi là nhà nước Judah và cho đến năm 70 sau công nguyên lại bị phanh thây cho đến năm 1948 lại lập lại nhà nước Israel cho đến ngày nay.

Một quy trình nhỏ được lập trước và quy trình sau thì lớn hơn, mà Mác đã hư cấu quy trình lớn sau đó viết ra thuyết Mác.

Đa số các nhà tôn giáo Cơ đốc ngày nay vô tình đồng ý với quy trình của Mác tức họ nói sau thời kỳ Tư bản -> Xã hội là đến thời kỳ phán xét tức chung thẩm, kể cà các nhà chính trị cũng không muốn tìm và không muốn đến thời Cộng sản vì khi ấy quyền lực chính trị của họ sẽ chấm dứt.

Vậy trong Kinh thánh lại có các thời kỳ mà sách Khải-huyền có nói tức năm 2019 là thời kỳ 1000 năm trị vì của Chúa Giê-xu nên xuất hiện một nhà nước mới duy nhất trong 1000 năm sau đó lại giống như ngày này rồi mới tới tận thế tức chung thẩm.

Ứng dụng: Biểu tình lật đổ chế độ tham nhũng Việt Nam trước năm 2019

Ngày 04/10/2018 vào lúc 11g 30 tôi dán khẩu hiệu này tại 203 Nguyễn Thái Sơn tức đầu hẻm 201 Nguyễn Thái Sơn, Phường 07, quận Gò Vấp.

 

 

 

 

Chính quyền huy động các lực lượng vài chục người trải dài khu nhà khoảng 25 m cản trở dân xem nên dân phải đứng ngoài tầm gần, và họ chính quyền cưỡng chế các bản trên, kết thúc lúc 15 giờ, trái luật Tín ngưỡng.

 

6

Bài Cầu Nguyện Chung (The Lord’s Prayer) tức Kinh Lạy Cha đã chấm dứt khi Chúa Ngôi Hai trút linh hồn

by

Chua day moi người
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 Tháng 10 năm 2012

Phần hết hiệu lực: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”

Khi Chúa Ngôi Hai chết, mọi người chỉ cần tin Ngài là Christ thì Chúa Cha sẽ tha tội và cứu rỗi linh hồn. Nên gọi là Ân Điển ban cho loài người cách nhưng không.

Việc tiếp tục sử dụng bài Cầu nguyện này chính là sự xúc phạm Đức Chúa Jesus Christ.

Lời trong Kinh thánh :
“Êphêsô 1: 6-7
6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

Ê-phê-sô 2:8-10
8 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;”

Toàn văn bài cầu nguyện chung theo Kinh Thánh:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”

Bài cầu nguyện này được Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái thời đó khi Ngài mới bước vào chức vụ và trong thời gian Ngài làm trọn luật pháp trong đó có 10 Điều răn.

Sự Kiện Danh Cha được thánh, Danh Cha tức Danh: Giê-hô-va đã không được sử dụng trong Tân ước, và kể cả cựu ước, ngày nay chỉ còn bản dịch tiếng Việt 1934 còn dùng Danh Giê-hô-va trong cựu ước mà thôi.

Sự kiện nước Cha được đến,

Khi Chúa Giê-xu trút linh hồn chính là lúc nước Cha được đến tức những người chết thuở sau nước lụt đến ngày hôm ấy khi Chúa trút linh hồn tức khoảng 2000 năm sẽ chịu sự phán xét để được cất lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục vậy trong kinh thánh cho biết nước Cha được đến có các sự kiện sau:

50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

51 Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.”

Sự kiện: Ý Cha được nên, ở đất như trời:

Chính là sự vâng lời Chúa Cha của Chúa Con trên đất này qua sự đấu tranh tư tưởng trước sự trút linh hồn của Chúa Giê-xu.

42 Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên.

Ngày nay nước Cha đã được dời qua nước Con cùng sự tha tội để được cứu rỗi.

” 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.” (Cô-lô-se 1: 13-14)

1

Người đứng đầu cơ quan hành pháp bị Sa-tan dụ !

by

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 1 năm 2009

Sự kiện thuở xưa:

1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?

2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,

3 song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.

4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;

5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.

6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

7 Đoạn, mắt hai người đều mỡ ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

9 Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu?

10 A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.

11 Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?

12 Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.

13 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.

14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.

15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.

18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

20 A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người.

21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.

23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra.

24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”

Thuở nay Sa-tan gieo ý tưởng vào các quân sư quạt mo cực lớn,

Luật giao thông đường bộ Việt Nam năm 2001 không chế tài người đi mô tô xe máy khi không đội mũ bảo hiểm.

Sa-tan nhập vào chóp bu nói rỉ bên tai người đứng đầu cơ quan hành pháp, luật pháp là ngài quyền lực trên đất nước này là ngài hãy chế tài cho mọi người biết ngài là pháp luật, ngài sẽ được mở mắt khi mọi người phải tuân theo ngài mọi kẻ khác sẽ tung hô ngài, Người đứng đầu cơ quan hành pháp giơ tay ký ban hành nghị định chế tài có hiệu lực ngày 15/12/2007.

Một năm sau Quốc hội ban hành luật sửa đồi bổ sung gọi là luật giao thông đường bộ Việt Nam 2008 có hiệu lực ngày 1/7/2009 mới quy định chế tài người đi mô tô xe máy khi không đội mũ bảo hiểm qua cụm từ bắt buộc.

Luật giao thông đường bộ 2001:

Điều 28. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy.

1. Người điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở tối đa một người lớn và một trẻ em; trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội thì được chở hai người lớn.

2. Việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy do Chính phủ quy định.

3. Cấm người đang điều khiển xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

a) Đi xe dàn hàng ngang;

b) Đi xe lạng lách, đánh võng;

c) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;

d) Sử dụng ô, điện thoại di động;

đ) Sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;

e) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

g) Sử dụng xe không có bộ phận giảm thanh và làm ô nhiễm môi trường;

h) Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

4. Cấm người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy có các hành vi sau đây:

a) Mang, vác vật cồng kềnh;

b) Sử dụng ô;

c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;

d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;

đ) Các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông”

2. Việc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy do Chính phủ quy định.

Nhưng không quy định cấm và bắt buộc nên chính phủ không được chế tài tức phạt

Luật sửa đổi 2008 có từ phải

Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy

1. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp sau thì được chở tối đa hai người:

a) Chở người bệnh đi cấp cứu;

b) Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

c) Trẻ em dưới 14 tuổi.

2. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

 

Thể chế nhà nước Việt Nam ngày nay đã có hơn nửa thế kỷ cũng như luật pháp, luật pháp có những ranh giới mà kẻ bên này bước qua kẻ kia cũng không thể được dù cho ấy là việc tốt, khi chưa có luật pháp thì mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải.

1 2